12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
کاربر گرامی؛ با استفاده از فرم زیر و پس از وارد کردن اطلاعات می توانید از صحت گواهی صادره اطمینان حاصل نمایید.
شماره پرونده :    
شماره شناسایی ملک بلوک  
ملک     
واحد  
شماره گواهی :  
تاریخ گواهی :
انتخاب تاریخ
کد امنیتی :
 

بازگشت